ႀကိဳဆိုပါတယ္။

WordPress  ကေန ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဒါက ပထမဦးဆံုး အစမ္းပို႔စ္ပါ။ ဒီပို႔စ္ကို ဖ်က္တာ ျပင္တာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။