လိုင္စင္

ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ငါး၊ပုစြန္ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ေအးခဲျခင္း၊ ေရခဲရိုက္ျခင္း၊ အေျခာက္ခံျခင္းနွင့္ အခ်ဥ္ေဖာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေနေသာ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ား ထက္ၿကီးေသာ ငါး၊ပုစြန္ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္သည့္ စက္ရုံမ်ားသည္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ အရည္အေသြး ထိန္းသိမ္းေရးနွင့္ သုေတသနဌာနစုတြင္ လိုင္စင္ျပဳလုပ္ေလ်ွာက္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

Myanmar Department of Fisheries Directive 1/2010 on Licensing of processing plants, landing sites and auction markets

ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ ငါး/ပုစြန္ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္မႈ လိုင္စင္ထုတ္ေပးရာတြင္ စီးပြားေရးနွင့္ ကူး သန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၿကီးဌာန၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ တရားဝင္ လုပ္ငန္း လိုင္စင္မ်ားနွင့္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္ ၂/၂၀၁၅ တြင္ ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား လိုက္နာေဆာင္ရြက္မွ ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ညႊန္ၾကားခ်က္ ၂/၂၀၁၅ တြင္ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းရွိမရွိအား QCRS မွ စစ္ေဆး ေရးမွဴးမ်ားက သြားေရာက္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ပါသည္။