စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီးဌာန၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနွင့္သုေတသနဌာနခြဲ၊ အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းေရးနွင့္ သုေတသန ဌာနစု (QCRS)သည္ နိုင္ငံ၏ အာဏာပို္င္ တရပ္ျဖစ္ၿပီး၊ ၄င္းဌာန စုကို ျမန္မာနိုင္ငံမွတင္ပို႔ေသာ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား အစားအစာ ေဘးအနၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ခိုင္မာေသာၿပည္ပပို႔ကုန္ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္မႈရွိမရွိအား စိစစ္ရန္ တာဝန္ေပးအပ္ထားပါသည္။ ထို႔ကဲ့သို႔ စိစစ္ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အား ယခုမွစ၍ တရားဝင္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ဟုေခၚဆိုသြားပါမည္။

QCRS သည္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ နိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိရန္ ေစ်းကြက္ ဆိုင္ရာခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားကို အေထာက္ အကူ ျပဳေပးရပါသည္။ အထူးအျဖင့္ အားလံုးေသာ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားသည္ ဆက္စပ္ေနေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ ရင္းနွီးကြ်မ္းဝင္ ေနေစရန္ နွင့္ လိုအပ္ေသာ တရားဝင္ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာ၍ ကုန္က်စရိတ္နွင့္အညီ ထိေရာက္ၿပီး အခ်ိန္နွင့္ တေျပးညီ စီမံေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။


Inspections & Certifications

Licensing
Inspections & Audit
Health Certificates
NRMP / Aquaculture
Approval for export to specific markets
Listing of Primary Producers

Analytical Laboratory
Regulation
Export Requirements