ဆက္သြယ္ရန္

ဆက္သြယ္ရန္

အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းေရးနွင့္သုေတသနဌာနစု (QCRS)
စစ္ေဆးေရးနွင့္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ထုတ္ေပးေရးဌာနစိတ္ (ICU)
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီးဌာန (MOALI)
ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန (DoF)

ရံုးအမွတ္(၃၆)၊ေနျပည္ေတာ္
ဖုန္းနံပါတ္ – +၀၉၅ ၆၇ ၄၀၈၄၇၃
ဖက္စ္ – +၀၉၅ ၆၇ ၄၀၈၄၇၃
အီးေမးလ္ – fiqcnptdof@gmail.com

ဘုရင္ေနာင္လမ္းမၾကီး၊အေနာက္ၾကိဳ႕ကုန္း၊အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ဖုန္းနံပါတ္  +၀၉၅-၁-၆၄၇၇၀၉
ဖက္စ္  +၀၉၅-၁-၆၄၇၇၀၉
အီးေမးလ္ – icudof7@gmail.com


ျကီးၾကပ္ေရးနွင့္အခြန္ဌာနခြဲ
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီးဌာန
ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန
ဘုရင္ေနာင္လမ္းမၾကီး၊အေနာက္ၾကိဳ႕ကုန္း၊အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ဖုန္းနံပါတ္  +၀၉၅-၁-၆၄၇၅၂၉


ေမြးျမဴေရးဌာနခြဲ
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီးဌာန
ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန
ရံုးအမွတ္(၃၆)၊ေနျပည္ေတာ္
ဖုန္းနံပါတ္  +၀၉၅-၆၇-၄၀၈၄၇၆


အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းေရးနွင့္သုေတသနဌာနစု – အဏုစိပ္သရုပ္ခြဲျခင္းဆိုင္ရာဓါတ္ခြဲခန္းမ်ားဌာနစိတ္
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီးဌာန
ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန
ရႈခင္းသာလမ္းမျကီး၊သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ဖုန္းနံပါတ္  +၀၉၅-၁-၇၀၈၅၂၀