ဖြဲ႔စည္းပံု

QCRS တရားဝင္ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္သည္ခိုင္မာေသာၿပည္ပပို႔ကုန္ေစ်းကြက္မ်ား၏ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစားအစာ ေဘးအနၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္အညီ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ျပည္ပတင္ပို႔ေသာ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ားကို စစ္ေဆးရန္ လိုအပ္ေသာ တရားဝင္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ လုပ္ငန္းအားလံုးနွင့္ အက်ဳံး ဝင္ပါ သည္။ တရားဝင္ထိန္္းခ်ဳပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေမြးျမဴသည္မွ စားသံုးသူအထိတိုင္ မူဝါဒကို လႊမ္းျခံဳထားသည္ နွင့္အညီ ေရလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေမြးျမဴျခင္း၊ ကမ္းနီးငါးဖမ္းဆီးျခင္း၊ ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳျခင္း၊ သိုေလွာင္ ျခင္း၊ ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ျခင္းနွင့္ ျပည္ပတင္ပို႔ျခင္းအပါအဝင္ ၊ လုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်ာက္လံုးအား တာဝန္ယူ ေဆာင္ ရြက္ရပါသည္။ တရားဝင္ထိန္းခ်ဳပ္မႈလုပ္ငန္းတြင္ အစားအစာေဘးအနၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးနွင့္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း အတြက္ အထူးအျဖင့္ တိရစၦာန္ အစားအစာ၊ ဓါတုေဆးဝါးနွင့္ တိရစၦာန္ေဆးပညာရပ္ဆိုင္ရာ ကုသေဆးဝါးမ်ား ကို လည္း ထိန္းခ်ဳပ္ပါသည္။